Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Τακτική γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα

Στις 31 Δεκεμβρίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα


Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1966» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966», καλεί τους μετόχους της παραπάνω εταιρείας σε Τακτική γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 31η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής Ιωαννίνων, προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητας της:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης Εταιρικής Χρήσης από 1ης Ιουλίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014, μαζί με την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από την ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 30/6/14.

3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση της από 1ηςΙουλίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Διάφορα θέματα -Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, την 19η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής Ιωαννίνων.

Γίνεται μνεία ότι η παρουσία ή εκπροσώπηση των μετόχων στη Γενική συνέλευση, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού της εταιρίας
Ιωάννινα, 10 Δεκεμβρίου 2014
Για την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 196

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ